+32 3 846 48 70 info@meyemarketing.com

Algemene voorwaarden

MEYE NV

EN | NL | FR

2022-2023

Tussen
‘MEYE’, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leuvenstraat 3, B11 (België) en met btw-nummer BE 0685 952 227.
En
‘de opticien’ of in het meervoud ‘de opticiens’, klant van MEYE NV.
U bent klant van MEYE NV zodra u een of meerdere diensten en/of producten bestelt bij MEYE NV, na goedkeuring van de offerte(s).

IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

ARTIKEL 1 – VOORWERP
MEYE is dé partner in optiek die, met de juiste strategische concepten, knowhow, content en passie, ernaar streeft om u als kwaliteitsopticien voortdurend bij te staan in uw groei met behoud van uw eigen identiteit. Daarvoor biedt MEYE onder andere de diensten MEYE CLUB, MEYE CONTENT, MEYE à la Carte, MEYE PROFILE, MEYE START-UP PLAN en MEYE LENSES PLAN en de producten MEYE PRINT, MEYE COMFORT, MEYE MAIL, MEYE CLOUD, MEYE SOCIAL en MEYE LENSES aan.

ARTIKEL 2 – WERKWIJZE
Als opticien kunt u uit 2 formules kiezen:
– Formule 1: MEYE CLUB
U wordt permanent gecoacht en kunt gebruikmaken van alle diensten en producten van MEYE UNIVERSITY en MEYE CONTENT.
Door middel van een strategisch marketingplan MEYE START-UP PLAN en een persoonlijk dossier van uw winkel MEYE PROFILE wordt u begeleid door een MEYE COACH.
MEYE zal, na opmaak van uw persoonlijke MEYE START-UP PLAN, alle diensten en producten van MEYE NV zoveel mogelijk uitvoeren in functie van de verschillende generaties van consumenten.
Doel: als opticien volgt u uw klanten op met service en een garantiesysteem en volgen uw klanten u als ‘The eyewear influencer’.
U betaalt een maandelijkse vergoeding, waarin MEYE UNIVERSITY en MEYE CONTENT inbegrepen zijn.
– Formule 2: MEYE à la Carte
U kiest en betaalt per dienst en/of product zonder gebruik te maken van het strategisch marketingplan MEYE START-UP PLAN en MEYE CLUB (MEYE UNIVERSITY en MEYE CONTENT).
U betaalt geen maandelijkse vergoeding. De aangeboden diensten zijn beperkt!

ARTIKEL 3 – PRODUCTEN EN DIENSTEN
Met MEYE COMFORT, een onderdeel van de diensten en producten van MEYE, kunt u uw klanten opvolgen met MEYE SERVICE en/of met het garantiesysteem MEYE WARRANTY.
MEYE COMFORT zorgt ervoor dat u uw klanten gestructureerd en concreet kunt opvolgen en bedanken voor hun aankoop gedurende 3 jaar lang na de verkoop. Daarvoor gebruikt u als opticien het intelligente databaseprogramma MEYECOMFORT.COM.
Met deze software kunt u als opticien bepalen welke kaarten (bijvoorbeeld bedankkaarten, oproepkaarten voor onderhoud, kaarten ‘einde garantie’, oproepkaarten na 3 jaar voor controle oogsterkte en welbepaalde actiekaarten) uw klanten ontvangen.
Wij produceren luxekaarten die op maat worden gemaakt volgens de informatie en de keuze van de opticien en die op maat geadresseerd en verzonden worden naar de klanten van de opticien.
U betaalt als opticien een vast bedrag per maand voor het gebruik van het unieke softwaresysteem MEYECOMFORT.COM.
Inbegrepen in het maandelijkse bedrag voor MEYE COMFORT: begeleiding en advies van de MEYE COACH, aanpassingen van de kaarten volgens het aanbod van MEYE NV, ontwikkeling en updates van de software, hosting van de data, ontwikkeling van links met uw eigen databasesysteem voor het gebruik van een automatisch datapushsysteem (links met een beperkt aantal softwareprogrammma’s) en het gebruik van het systeem zelf.
Dit bedrag wordt maandelijks betaald via domiciliëring, samen met de afrekening van de verzonden kaarten.
Per verzonden kaart betaalt u, volgens de gangbare jaarlijkse prijslijst van MEYE, een vast bedrag voor: de organisatie van het drukwerk, het drukwerk zelf, het maatwerk voor de lay-out van de kaarten en de verzending via de post.
Als u MEYE COMFORT wenst te automatiseren, gaat u akkoord met het leggen van een link tussen de software die de opticien gebruikt in de winkel voor het beheer van de klanten en de software van MEYE COMFORT, dit om de diensten van MEYE COMFORT te optimaliseren in het voordeel van de opticien. MEYE bezorgt de opticien op voorhand een lijst met de data die MEYE zal opvragen.

ARTIKEL 4 – PRIVACY
4.1. Verwerking van de persoonsgegevens van de klanten van de opticien:
De opticien bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van de ingebrachte persoonsgegevens van de klanten van de opticien. De opticien wordt ten aanzien van die persoonsgegevens derhalve gekwalificeerd als verantwoordelijke voor de verwerking ervan.
4.2. Verplichtingen van MEYE als verwerker van de persoonsgegevens van de klanten van de opticien via MEYE COMFORT:
MEYE is, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2016/679, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van MEYE COMFORT verwerken we persoonsgegevens van de consumenten, m.a.w. de klanten van onze klanten/de opticiens. Dat houdt in dat MEYE enkel verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten in verband met de verwerking van de gegevens via MEYE COMFORT.
4.3. Doeleinden van de verwerking:
MEYE zal de persoonsgegevens van de consumenten verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de overeenkomst met onze klanten/de opticiens te kunnen nakomen om hun klanten (de consumenten) de volgende service te kunnen bieden:
– de consumenten opvolgen via het loyaliteitsprogramma MEYE COMFORT;
– de consumenten informeren over relevante producten en diensten;
– een of meerdere mails over relevante producten en diensten versturen;
– een nieuwsbrief, informatie of acties voor reclame- en/of marketingdoeleinden versturen in opdracht van de opticiens.

ARTIKEL 5: OFFERTES EN BETALINGEN
De factuur van MEYE NV wordt gedomicilieerd via MEYE NV.
De offerte is 1 maand geldig.
De tarieven zijn exclusief btw (België 21%).
De prijzen voor huis-aan-huisbedeling zijn exclusief de eventuele prijzen van de gemeentebelastingen.
Offerte:
– De offerte is een overzicht van projecten die samen met de klant zijn overlopen en kan dus nog worden gewijzigd na wederzijds akkoord.
– Deze offerte is slechts bindend zodra ze door beide partijen per mail werd goedgekeurd.
– De prijs kan variëren naarmate er meer maatwerk wordt gevraagd, dit na goedkeuring van beide partijen.
– Bij goedkeuring van de offerte wordt het ontwerp uitgewerkt en doorgestuurd. Als de klant het project nadien annuleert, worden hiervoor opmaakkosten in rekening gebracht.
Bedeling:
– Het definitieve totaalaantal bussen is pas bekend na bevestiging van de bedeler.
– Bij flyers/folders is dit 2 weken vóór de effectieve bedeling.
– Bij magazines/kranten wordt het aantal vastgesteld bij bestelling van de krant/het magazine, circa 2 maanden op voorhand.

Diensten die MEYE aanbiedt m.b.t. printopdrachten:
MEYE NV biedt als service de volledige organisatie van het drukwerk, de bedeling en de aangifte van de gemeentebelastingen aan. MEYE NV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of eventuele vertragingen van externe bedrijven (drukwerk, bedeling).

Opzeg van de diensten van MEYE
Alle diensten van MEYE hebben een opzegtermijn van 6 maanden. De opzeg kan aangetekend gebeuren of per mail via nathalie@meyemarketing.com.
Prijzen van de diensten en producten van MEYE NV:
Alle prijzen van de hierboven beschreven diensten en producten van MEYE zijn u bekendgemaakt via de gangbare jaarlijkse MEYE PRIJSLIJST van MEYE NV. Deze prijslijst is steeds onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en prijsschommelingen van derden, zoals drukkers, copywriters, en postzegeltarieven.
De bedragen zullen jaarlijks per 1 januari aangepast worden aan de index der consumptieprijzen overeenkomstig de volgende formule: nieuw bedrag is gelijk aan oud bedrag maal nieuwe index gedeeld door de basisindex. Als basisindex geldt het indexcijfer van de maand oktober van het voorgaande jaar.

ARTIKEL 6 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OPTICIEN
De opticien mag gedurende zijn lidmaatschap gebruikmaken van logo’s, ontwerpen, concepten, fotomaterialen, slogans, enz. die werden uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van MEYE, mits naleving van de rechten en plichten die verbonden zijn aan het publiceren van de ontwerpen.
De beelden van de periodieke high-end fotoshoots zijn exclusief bestemd voor MEYE CLUB-leden en mogen maximum 1 jaar lang gebruikt worden, na ontvangst van de beelden via de officiële communicatie van MEYE NV. De foto’s van MEYE NV kunnen in hoge resolutie gebruikt worden na goedkeuring van MEYE NV. Het is steeds verplicht te laten weten voor welk medium u de materialen in hoge resolutie zult gebruiken. Door de wettelijke bepaling is het verplicht om steeds het copyright van MEYE en de vermelding van het productiejaar op de foto toe te voegen of te laten staan, dit zowel voor drukwerk als voor digitale toepassingen zoals website en social media.

MEYE wenst te allen tijde een goede relatie met haar leveranciers, fotografen, stylisten, modellenbureaus, modellen, montuurleveranciers, glas- en contactlensleveranciers en copywriters te onderhouden. Merken die niet door MEYE NV gefotografeerd werden kan MEYE NV steeds rechtstreeks opvragen bij de leverancier. Na goedkeuring van de desbetreffende leverancier zullen we het materiaal gebruiken voor de welbepaalde opdrachten. Merk echter op dat bepaalde productiehuizen van merken zeer strikte regels hanteren voor campagnebeelden. Dit betekent dat we foto’s van bepaalde merken niet kunnen gebruiken in drukwerk en/of digitale toepassingen. Andere boodschappen zoals kortingen en acties mogen nooit op een beeld van de leveranciers worden toegevoegd zonder toelating van deze leverancier. MEYE volgt steeds strikt het BRAND BOOK van de leverancier/partner.

De opticien verbindt zich ertoe om geen diensten, zoals bedoeld in artikel 1, te leveren aan personen die geen klant van MEYE zijn.

ARTIKEL 7 – DUUR
De onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 8 – UITTREDING
Voor alle diensten van MEYE zoals MEYE CLUB, MEYE CONTENT, MEYE SOCIAL, MEYE COMFORT en MEYE CLOUD geldt een opzegtermijn van 6 maanden.
De uittreding gebeurt door kennisgeving per aangetekend schrijven, waarbij een opzegtermijn van 6 maanden dient te worden gerespecteerd. Deze opzegtermijn begint te lopen op de derde werkdag vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven.
Tijdens de opzegperiode blijft de overeenkomst onverkort van kracht.

ARTIKEL 9 – UITSLUITING – SCHADEVERGOEDING
De opticien die de bepalingen van de onderhavige overeenkomst schendt, wordt per aangetekend schrijven in gebreke gesteld. Bij gebrek aan rechtzetting binnen 15 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven wordt het contract van rechtswege ontbonden ten laste van de opticien. Als schendingen worden onder andere beschouwd:
– de niet-betaling van facturen uitgeschreven door MEYE;
– de bewuste schending van de goede naam en het prestige van MEYE door de opticien;
– het gebruik van in deze overeenkomst genoemde diensten en producten buiten de locatie zoals afgesproken in deze overeenkomst.
De opticien verbindt zich ertoe geen diensten, zoals bedoeld in artikel 1, te leveren aan personen die geen klant van MEYE zijn. Als de opticien – al dan niet bewust – diensten, producten, beelden, campagnes, fotomateriaal, teksten, concepten en andere uitwerkingen van MEYE NV doorgeeft aan niet-MEYE CLUB-leden wordt het lid onmiddellijk verwijderd als klant van MEYE NV en, via gerechtelijke vervolging, een boete van minstens 1 jaar MEYE CLUB-lidmaatschap opgelegd, en dit per gebruiker/winkel die geen klant is van MEYE NV.

ARTIKEL 10 – VERTROUWELIJK KARAKTER
MEYE erkent dat alle informatie betreffende de opticien waarvan zij heeft kennisgenomen gedurende de onderhavige overeenkomst vertrouwelijk en geheim is. MEYE aanvaardt deze informatie niet vrij te geven, noch tijdens noch na afloop van de overeenkomst.
De URL, QR-codes, data en omzet via MEYE CLOUD blijven volledig eigendom van de opticien/klant.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID
De opticien en MEYE zijn elk op zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven, door zichzelf en door hun medewerkers, aangestelden of onderaannemers, van de taken en verplichtingen waartoe ze zich in deze overeenkomst hebben verbonden.
De opticien is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk jegens zijn of haar klanten voor al zijn of haar eventuele al dan niet commerciële contacten en ziet erop toe dat de contracten verlopen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de met deze klanten gemaakte afspraken.
Alle door MEYE uitgevoerde werkzaamheden en opdrachten houden een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis in. Dit betekent dat MEYE zich steeds zal inspannen om de opdracht naar beste vermogen uit te voeren, zonder evenwel het resultaat te kunnen garanderen.

ARTIKEL 12 – GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID
De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst, tast de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aan.

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT
De onderhavige overeenkomst kan niet worden overgedragen, noch in haar geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MEYE. Deze goedkeuring is eveneens vereist in het kader van een fusie, verkoop van aandelen, handelsactiviteiten of gelijkaardige verrichtingen.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
De onderhavige overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om zich uit te spreken omtrent enig geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst.