Algemene voorwaarden
MEYE NV

 

01 01 2021

Tussen
‘MEYE’, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leuvenstraat 3, B11 België en btw-nummer BE 0685 952 227.
En
‘de opticien’ of in het meervoud ‘de opticiens’, klant van MEYE NV.
U bent klant van MEYE NV vanaf u één of meerdere diensten en/of producten bestelt bij MEYE NV, na goedkeuring van de offerte(s).

 

IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

 

ARTIKEL 1 – VOORWERP
‘MEYE’ is dé partner in optiek die, met de juiste strategische concepten, knowhow, content en passie, ernaar streeft om de kwaliteitsopticien op voortdurende wijze bij te staan in zijn groei met behoud van zijn eigen identiteit. Hiervoor biedt ‘MEYE’ o.a. de volgende diensten aan zoals: MEYE CLUB, MEYE CONTENT, MEYE à la Carte, MEYE PROFILE, MEYE START-UP PLAN en MEYE LENSES PLAN en o.a. volgende producten aan zoals: MEYE PRINT, MEYE COMFORT, MEYE MAIL, MEYE CLOUD, MEYE SOCIAL en MEYE LENSES.

 

ARTIKEL 2 – WERKWIJZE
Als opticien kan u kiezen tussen 3 formules:

– Formule 1: MEYE CLUB
U wordt permanent gecoacht en kan gebruik maken van alle MEYE CONTENT.
Door middel van een strategisch marketing plan MEYE START-UP PLAN en een persoonlijk dossier van uw winkel MEYE PROFILE wordt u begeleid door een MEYE COACH.
‘MEYE’ zal, na het opmaken van uw persoonlijke MEYE START-UP PLAN, alle diensten en producten van MEYE NV zoveel mogelijk uitvoeren in functie van de verschillende typesgeneraties consumenten.
Doel: als opticien volgt u uw klanten op met service en met een garantiesysteem en volgen uw klanten u: “The eyewear influencer”.
U betaalt een maandelijkse fee, inclusief de MEYE CONTENT.
– Formule 2: MEYE CONTENT
U maakt enkel gebruik van alle content van MEYE NV zoals de high-end fotoshoots en posts voor social media voor de producten MEYE SOCIAL en MEYE CLOUD.
U betaalt een maandelijkse fee, enkel voor het gebruik van MEYE CONTENT.
– Formule 3: MEYE à la Carte
U kiest en betaalt per dienst en/of product zonder gebruik te maken van het strategisch marketingplan MEYE START-UP PLAN, MEYE CLUB en/of MEYE CONTENT.
U betaalt geen maandelijkse fee.

 

ARTIKEL 3 – PRODUCTEN EN DIENSTEN
MEYE COMFORT, onderdeel van de diensten en producten van ‘MEYE’, laat u toe om uw klanten op te volgen d.m.v. service via MEYE SERVICE en/of via een garantiesysteem MEYE WARRANTY.
MEYE COMFORT zorgt ervoor dat u uw klanten gestructureerd en concreet kan opvolgen en bedanken voor hun aankoop, 3 jaar lang, net na de verkoop. Hiervoor gebruikt ‘de opticien’ het intelligente databaseprogramma MEYECOMFORT.COM.
Via deze software kan ‘de opticien’ bepalen welke kaarten uw klanten zullen ontvangen (bijvoorbeeld: bedankkaart, oproepkaarten voor onderhoud, einde garantiekaart, oproepkaart na 3 jaar voor controle oogsterkte en welbepaalde actiekaarten).
We produceren luxekaarten die op maat gemaakt zijn volgens de informatie en keuze van ‘de opticien’ en op maat geadresseerd en verzonden worden naar de klanten van ‘de opticien’.
U betaalt een vast bedrag per maand, voor het gebruik van dit unieke softwaresysteem.

MEYECOMFORT.COM. Inbegrepen in het maandelijkse bedrag is: bezoek en advies van de MEYE COACH manager MEYE COACH, maatwerk m.b.t. keuze kaarten (cirkels), ontwikkeling software, ontwikkeling van linken met uw eigen databasesysteem voor het gebruik van een automatisch data push-systeem (linken met beperkt aantal softwareprogrammma’s) en het gebruik van het systeem zelf.
Dit bedrag wordt maandelijks betaald met domiciliëring, samen met de afrekening van de verzonden kaartjes.
Per verzonden kaart betaalt u een vast bedrag, volgens de gangbare jaarlijkse prijslijst van ‘MEYE’, voor: organisatie van het drukwerk, het drukwerk zelf, maatwerk lay-out kaarten en verzending via de post.
Indien ‘de opticien’ MEYE COMFORT wenst te automatiseren, gaat hij akkoord met het leggen van een link tussen de software die ‘de opticien’ gebruikt in de winkel voor het beheren van de klanten en de software van MEYE COMFORT, dit om de diensten van MEYE COMFORT te optimaliseren in het voordeel van ‘de opticien’. ‘MEYE’ zal op voorhand een lijst communiceren aan ‘de opticien’ met welke data ‘MEYE’ zal opvragen.

 

ARTIKEL 4 – PRIVACY
4.1. Verwerking persoonsgegevens van de klanten van ‘de Opticien’:
‘De opticien’ bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van de ingebrachte persoonsgegevens van zijn klanten. ‘De opticien’ wordt ten aanzien van deze persoonsgegevens derhalve gekwalificeerd als verantwoordelijke voor de verwerking ervan.
4.2. Verplichtingen van ‘MEYE’ als verwerker van de persoonsgegevens van klanten van ‘de opticien’ via MEYE COMFORT:
‘MEYE’ is, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2016/679, verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. In de MEYE COMFORT context verwerken we persoonsgegevens van de consument, m.a.w. klanten van onze klanten/’de opticiens’. Dat houdt in dat ‘MEYE’ enkel verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten in verband met de verwerking van de gegevens via MEYE COMFORT.
4.3. Doeleinden van de verwerking:
‘MEYE’ zal de persoonsgegevens van de consument verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is om de overeenkomst met onze klanten/’de opticiens’ te kunnen nakomen om hun klanten (de consument) de volgende service te kunnen bieden:
– De consument opvolgen met een loyaliteitsprogramma MEYE COMFORT.
– De consument informeren over relevante producten en diensten.
– Het sturen van één of meerdere mails i.v.m. relevante producten en diensten.
– Het ontvangen van een nieuwsbrief, informatie of acties voor reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

ARTIKEL 5: OFFERTES EN BETALINGEN
De factuur van MEYE NV wordt gedomicilieerd via MEYE NV.
De offerte is 1 maand geldig.
De tarieven zijn exclusief 21% BTW.
De prijzen voor een huis-aan-huis bedeling zijn exclusief de eventuele prijzen van de gemeentebelastingen.

Offerte:
– De offerte is een overzicht van projecten die samen met de klant zijn overlopen en kan dus nog gewijzigd worden na wederzijds akkoord.
– Deze offerte is slechts bindend vanaf het ogenblik dat ze door beide partijen wordt goedgekeurd per mail.
– De prijs kan variëren naarmate er meer maatwerk gevraagd wordt, dit na goedkeuring van beide partijen
– Bij goedkeuring van de offerte, wordt het ontwerp uitgewerkt en doorgestuurd. Als de klant erna het project annuleert, moeten hiervoor de opmaakkosten aangerekend worden.

Bedelingen:
– Het definitieve totaal aantal bussen is pas bekend bij de bevestiging van de bedeler.
– Bij flyers/folders is dit 2 weken vóór de effectieve bedeling.
– Bij magazines/kranten wordt het aantal vastgesteld bij de bestelling van de krant/het magazine. (+- 2 maanden op voorhand)

Diensten die MEYE aanbiedt:
MEYE NV biedt als service de volledige organisatie van het drukwerk, de bedeling en de aangifte van de gemeentebelastingen. MEYE NV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of eventuele vertragingen van externe bedrijven (drukwerk, bedeling).

Opzeg diensten MEYE
Alle diensten van MEYE hebben een opzegtermijn van 6 maanden. De opzeg kan aangetekend gebeuren of per mail naar nathalie@meyemarketing.com.

Prijzen van diensten en producten van MEYE NV:
Alle prijzen van de diensten en producten van ‘MEYE’ hierboven beschreven zijn u bekend gemaakt via de gangbare jaarlijkse MEYE PRIJSLIJST van MEYE NV. Deze prijslijst is steeds onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en prijsschommelingen van derden zoals drukkers, copywriters, kosten postzegel, enz … . De bedragen zullen jaarlijks per 1 januari aangepast worden aan de index der consumptieprijzen overeenkomstig de volgende formule: nieuw bedrag is gelijk aan oud bedrag maal nieuwe index gedeeld door de basisindex. Als basisindex geldt het indexcijfer van de maand oktober van het jaar voordien.

 

ARTIKEL 6 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN ‘DE OPTICIEN’
’De opticien’ mag gedurende zijn lidmaatschap gebruik maken van logo’s, ontwerpen, concepten, fotomaterialen, slogans, enz. die werden uitgegeven onder verantwoordelijkheid van ‘MEYE’, mits het naleven van de rechten en plichten die verbonden zijn aan het publiceren van de ontwerpen. ’De opticien’ verbindt zich ertoe geen diensten, zoals bedoeld in artikel 1, te leveren aan personen die geen ‘MEYE’-klant zijn.

 

ARTIKEL 7 – DUUR
De onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

 

ARTIKEL 8 – UITTREDING
Alle diensten van MEYE zoals: MEYE CLUB, MEYE CONTENT, MEYE SOCIAL, MEYE COMFORT, MEYE CLOUD hebben een opzegtermijn van 6 maanden.
De uittreding geschiedt door kennisgeving per aangetekend schrijven, waarbij een opzegtermijn van 6 maanden dient gerespecteerd te worden, welke uitwerking heeft vanaf de 3de werkdag vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven.
Tijdens de opzegperiode blijft de overeenkomst onverkort van kracht.

 

ARTIKEL 9 – UITSLUITING – SCHADEVERGOEDING
‘De opticien’ die de bepalingen van de onderhavige overeenkomst schendt, wordt per aangetekend schrijven in gebreke gesteld. Bij gebreke aan rechtzetting binnen de 15 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven zal het contract van rechtswege ontbonden zijn ten laste van ‘de opticien’. Als schendingen zullen o.a. worden beschouwd:
– De niet-betaling van facturen uitgeschreven door ‘MEYE’.
– De bewuste schending van de goede naam en het prestige van ‘MEYE’ door ‘de opticien’.
– Het gebruik van diensten en producten vernoemd in deze overeenkomst buiten de locatie zoals afgesproken in deze overeenkomst.

 

ARTIKEL 10 – VERTROUWELIJK KARAKTER
’MEYE’ erkent dat alle informatie betreffende ‘de opticien’ waarvan zij heeft kennisgenomen gedurende de onderhavige overeenkomst vertrouwelijk en geheim is. ‘MEYE’ aanvaardt deze informatie niet vrij te geven, noch tijdens noch na afloop van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID
‘De opticien’ en ‘MEYE’ zijn elk op zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven door zichzelf en door hun medewerkers, aangestelde of onderaannemers van de taken en verplichtingen waartoe ze zich hebben verbonden in deze overeenkomst.

‘De opticien’ zal als enige verantwoordelijk en aansprakelijk zijn jegens zijn klanten voor al zijn eventuele al dan niet commerciële contacten en zal erover waken, dat de contracten verlopen in overeenstemming met de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) en met de met deze klanten gemaakte afspraken.

Alle werkzaamheden en opdrachten uitgevoerd door ‘MEYE’ houden een middelverbintenis en geen resultaatverbintenis in. Dit houdt in dat ‘MEYE’ zich steeds zal inspannen om de opdracht naar best vermogen uit te voeren, zonder evenwel het resultaat te kunnen garanderen.

 

ARTIKEL 12 – GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID
De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst, tast de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aan.

 

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT
De onderhavige overeenkomst kan niet worden overgedragen, noch in haar geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ‘MEYE’. Deze goedkeuring is eveneens vereist in het kader van een fusie, verkoop van aandelen, handelsactiviteiten of gelijkaardige verrichtingen.

 

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
De onderhavige overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om zich uit te spreken omtrent enig geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst.